Mekanisk rensetrinn   Prinsipp

Avvanningsanlegg, mellomlagringsplass og deponering

[Trykk her for å se bilder] (Åpnes i nytt vindu)


Prinsipp:
Hensikten med avvanningsanlegget er å separere så mye som mulig av vannet fra tørrstoffet i slammet.
Slammet er i avvanningsdelen ferdig hygienisert, utråtnet, og hva vi kaller stabilt. Dette slammet kan vanskelig gi grobunn for sykdomsfremkallende bakterier, virus og lignende, inneholder mye plantenæring i form av nitrogen og fosfor, og kan derfor nyttes som en gjødselressurs eller som et jordforbedringsmiddel.
Anlegget består av slamlagertanker, to NOXON slamsentrifuger samt doseringsutstyr for polymer i flytende form eller som granulat. Polymeren tilsettes og reagerer kjemisk med slammet, og er på den måten i stand til å få vannet og tørrstoffet i slammet til å skille lag. På denne måten kan vannet separeres ved å sentrifugere det i slamsentrifuga. Resultatet er avvannet slam med et tørrstoffinnhold på 20-25%. Slammet transporteres fra avvanningsanlegget videre til en mellomlagringsplass, og deretter ut til landdbruket.

Hovedkomponenter i avvanningsanlegget:
2 stk. slamlagertanker med tilhørende røreverk som holder slammet homogent.
2 stk. tvilling tynnslampumper for dosering av slam inn til avvanningsmaskiner.
2 stk. slamsentrifuger til avvanning av slam, med tilhørende transportskrue og slamkanon for transport av avvannet slam ut til containere.
1 stk. polymerbereder for preparering av flytende polymer.
2 stk. polymerbereder for preparering av granulert polymer.
Doseringspumpe for polymer.
System for statisk miksing og utspeding av polymer.
Pneumatisk styrte ventiler på inn og utløp av slamlagertanker.
Systemet er fullstendig PLS-styrt og  tilknyttet sentral driftsovervåking.