Biologisk nitrogenfjerningstrinn

[Trykk her for å se bilder] (Åpnes i nytt vindu)

 

Prinsipp:
Det biologiske nitrogenfjerningstrinnett består av:
2 nitrogenfjerningslinjer bestående av 7 stk. anoksiske og aerobe reaktorer, delvis fylt med biomedie belagt med såkalt biofilm. Reaktorene er utstyrt med luftedyser, eller strømsettere i form av propellomrørere. Hensikten med anlegget er å fjerne minimum 70% av totalnitrogenet, som årsmiddel. Brorparten av nitrogenforbindelsene i avløpsvannet består av ammonium. Ammonium (NH4) lar seg ikke uten videre fjerne, og det må derfor omdannes til nitritt, nitrat (NO3) og videre til nitrogengass (N). Anlegget benytter seg av allerede tilstedeværende bakterietyper i denne prosessen, enten ved å tilsette Oksygen (O2), eller ved å la bakteriene bruke opp det oksygenet som finnes i vannet. Til dette formåler er anlegget forsynt med 7 reaktorer. I noen blåses inn luft (O2), i andre ikke.
Disse prosessene kalles nitrifikasjon og denitrifikasjon. I de nitrifiserende reaktorene tilsettes luft, og ammonium omdannes til nitritt og videre til nitrat. I de denitrifiserende reaktorene tilsettes ikke luft og bakteriene forsyner seg dermed av oksygenatomene (O3) i nitratet, og vi sitter til slutt igjen med nitrogengass (N). Nitrogengassen slippes så ut i atmosfæren. I begge prosessene må bakteriene i tillegg til oksygen ha tilgang på en karbonkilde. I reaktorene 1-2-3-4-5 er karbonkildereserven i avløpsvannet tilstrekkelig. I den denitrifiserende reaktor 6 er imidlertid tilgangen på karbon borte og vi må tilsette en ekstern karbonkilde. Det doseres her inn glykol eller metanol eller etanol. I fordenitrifikasjonsreaktorene tilsettes en delstrøm av allerede nitrifisert vann og vi nyttegjør oss karbonresevene i innkommende vann, i tillegg til å sørge for at bakteriene må forsyne seg av O3 i NO3 for å ha tilgang til oksygen.

Hovedkomponenter i det biologiske nitrogenfjerningstrinnet:
1 stk. pumpestasjon med 2 stk. senkbare sentrifugalpumper og nivåmåler.
2 stk. blåsemaskiner, turbintype.
2 stk. resirkulasjonspumper.
3 stk. Prøvetakingspumper for online-analysatorer.
5 stk. kjemikaliedoseringspumper for dosering av karbonkilde.
2 stk. lagertanker for karbonkilde. En for glykol og en for metanol eller etanol.
Rørsystemer for blåseluft og trykkluft med tilhørende reguleringventiler og utstyr.
1 stk. kalksilo med tilhørende oppløser og doseringspumpe for kalkslurry.
1 stk. polymerdoseringspumpe.
1 stk. online nitratmåler.
2 stk. online ammoniumsmåler.