Driftsrutiner


Operatørrutinene ved NFR er delt inn i poster 1,2,3,. ansvaret for at rutiner og vedlikehold utføres rullerer mellom operatørene. Post 1 omhandler området nitrogenfjerning og fortykkingsanlegg. Post 2 omhandler mekanisk trinn, flotasjonstrinn, råtneanlegg og deler av slambehandlingstrinnet. Post 3 omhandler avvanningsanlegget, septikanlegget, fortykkeranlegget, slamdelen av mekanisk trinn, slamdelen av flotasjonstrinn, drift og vedlikehold av uteområder og slamlagerplass.