Flotasjonsanlegg med kjemisk fosforfjerning

[Trykk her for å se bilder] (Åpnes i nytt vindu)
 


Prinsipp:
Flotasjonstrinnet fjerner fosfor kjemisk, og består av 2 linjer med tilhørende 4 stk. flokkuleringskammer med grindrøreverk, og selve flotasjonsbassenget. Skraperverk for bunn og toppslam. Mammutpumpesystem for utpumping av bunnslam. Pumper for dosering av kjemikalier. Anlegg for preparering og dosering av dispergeringsvann. Lagertank for fellingskjemikalier. Anlegg for preparering og dosering av polymer. Rørgater med manuelle og pneumatisk styrte ventiler. Måle og reguleringsutstyr.
Hensikten med anlegget er å felle ut og fjerne fosfor, og å fjerne kjemisk og biologisk slam ved flotasjon. I det innkommende vannet tilsettes et fellingskjemikalie som reagerer med fosfat (løst fosfor) i vannet og danner små partikler. Vannet renner videre inn i 4 separate flokkuleringskammere der partiklene blir holdt svevende i vannmassen ved hjelp av saktegående grindrøreverk. Partiklene vil på denne måten dulte borti og feste seg til hverandre, og vokse i størrelse.
I siste flokkuleringskammer, før vannet renner inn i flotasjonsbassenget, tilsettes en såkalt hjelpekoagulant i form av en polymer med en spesielt sterk elektrisk ladning. Polymeren vil trekke til seg partiklene og danne store, det vi kaller fnokker. På denne måten er forurensningene separert fra vannet og kan samles i et slamlag i toppen av flotasjonsbassenget. Prinsippet med flotasjon å sørge for at slampartikler fester seg til luftbobler i det tilsatte dispergeringsvannet, for så å flyte opp til vannoverflaten. Dispergeringsvannet består av en blanding av trykkluft og ferdig renset avløpsvann. Luft/vann-blandingen er trykksatt i dispergeringskjelene for på den måten å mette vannet med luft. Denne blandingen pumpes så inn og spres gjennom dyser i bunnen av flotasjonsbassenget. Blandingen blir da trykkløs og luften frigjøres i form av mikroskopiske luftbobler. Slamteppet i vannflaten har et relativt høyt tørrstoffinnhold, og kan skrapes av vannflaten og opp i en samlerenne der en skrue transporterer det videre til en lagertank hvor det pumpes videre i slambehandlingsanlegget. Det dannes også noe bunnslam i bassengene. Dette slammet pumpes inn til fortykkerne.Hovedkomponenter i flotasjonstrinnet:
2 stk. flotasjonslinjer med tilhørende flokkuleringskammer.
3 stk. pumper for dispergeringsvann.
2 stk. dispergeringskjeler for preparering av dispergerningsvann.
2 stk. regulatorer for regulering av luft/vann-mengder i kjelene.
2 stk. luftkompressorer med tilhørende lufttørker og annet utstyr, for preparering av trykkluft til bruk i dispergeringsanlegget.
2 stk. mengdemålere for måling av mengde tilsatt dispergeringsvann.
2 stk. skraperverk for bunnslam.
2 stk. skraperverk for flotert slam.
1 stk. slamskrue for transport av flotert slam til lagertank.
1 stk. pumpe for utpumping av sedimenter i flokkuleringskamre.
1 stk. lagertank for flotert slam, med 2 stk. tilhørende eksenterskruepumper.
8 stk. grindrøreverk for omrøring i flokkuleringskamre.
1 stk. hurtigmikser for innblanding av fellingskjemikalie.
2 stk. pneumatisk styrte spjeld for stenging av linjer.
Manuelt styrte dyser for tilsetting av dispersjonsvann.
6 stk. mammutpumper for utpumping av bunnslam.
2 stk. blåsemaskiner for mammutpumper.
1 stk. anlegg for preparering av polymer.
2 stk. frekvensstyrte eksenterskruepumper for dosering av polymer.
1 stk vannprøvetaker.
1 stk. pH-måler i flokkulering
1 stk. vannmengdemåler utløp.
1 stk. ledningsevnemåler innløp.
1 stk. nivåmåler i lagertank for flotert slam.
Rørgater, kanaler og renner for vann og slam.
Manuelle og pneumatisk styrte ventiler.