Estimerte framtidige tilførsler av avløpsvann til Nordre Follo renseanlegg

 

Tilknytning til NFR pr. 31/12-05 er oppgitt til:

 

Ski kommune, husholdninger:

23430 pe

Ski kommune, næring:

6956 pe

Oppegård kommune, totalt:

7600 pe

Ås kommune, totalt:

3400 pe

Les mer om pe (personekvivalenter) her

(ekstern link, åpnes i nytt vindu)

 Dette gir en sum på 41.386 pe. I tillegg kommer vannverkslam fra Stangåsen.

 For framtidige tilførsler bør vi minst se fram mot år 2020. I denne perioden ser Ski og Oppegård for seg en årlig vekst på 1%, mens Ås ser for seg en årlig vekst på 2%. I tillegg vil Ski kommune overføre til Nordre Follo renseanlegg det avløpsvannet som i dag går til Kråkstad renseanlegg og til Skotbu renseanlegg. Dette utgjør 1500 pe.

 AQT har estimert følgende tilknytning i år 2020:

Fra Ski kommune, totalt:

(23430 + 6956 + 1500) pe * 1,0115 = 37019 pe

Fra Oppegård kommune, totalt

7600 pe * 1,0115 =   8824 pe

Fra Ås kommune, totalt

3400 pe * 1,0215 =   4576 pe

 

 

Dette gir en estimert sum på 50419 pe i tilknytning fra de tre kommunene i år 2020. I tillegg kommer vannverksslam fra Stangåsen. Økningen i tilknytning i forhold til 31/12-05 er dermed estimert til 9033 pe.

I 2006 og 2006 var tilførselen til Nordre Follo renseanlegg på 36500 pe (basert på BOF). Dette er mindre enn oppgitt tilknytning, men det er rimelig å tro at pendling ut av kommunene p.g.a. arbeid/skolegang samt diverse tap i ledningsnettet gjør målt tilførsel noe lavere enn oppgitt tilknytning.

Dersom man forutsetter at økt tilknytning fram til 2020 skjer på steder med godt ledningsnett og dermed forutsetter at tilførselen til NFR øker med 9033 pe, betyr det at belastningen på renseanlegget vil øke med 25%.

Kilder:

Kapasitetsvurdering av Nordre Follo renseanlegg

(Aquateam - Norsk vannteknologisk senter AS)