Råtneanlegg og gassanlegg

[Trykk her for å se bilder] (Åpnes i nytt vindu)

 


 

Slambehandling-  Hygienisering, råtneanlegg og gassanlegg

Prinsipp:

Råtneanlegget består av 2 råtnetanker (ROT1 og ROT2) i parallell drift, hver med volum 750m³. Tankene drives termofilt, med en minimumstemperatur på 55 grader celsius. hygienisering av slammet oppnås ved at hver slambatch holdes i tanken i minimum 2 timer. Systemet er anaerobt.

 Begge råtnetankene har sin sirkulasjonspumpe som transporterer slam, via en varmeveksler, VVX2.1/VVX2.1, fra bunn til topp i tanken. Tankene er omrørt med Scaba toppmontert propellrøreverk. Råtnetankene tar imot Batcher med fortykket slam fra slamlagertank SLB2. Batchstørrelsen varieres i forhold til slamproduksjonen i renseanlegget. Nivået i råtnetankene er kontrollert med nivåmålere, og batchstørrelse inn/ut kontrolleres med mengdemålere.

ROT1 og ROT 2 kjører hver sin uavhengige syklus, og batchstørrelsen kan om ønskelig være forskjellig. Ferdig hygienisert og utråtnet slam slippes ved gravitasjon til slamlagertank BUF3, der varmevekslere VVX1.1 og VVX1.2 sørger for overføring av restvarme til kaldt innkommende slam i en parallell pumpesyklus der slam fra BUF3 pumpes til avvanning samtidig som fortykket slam fra SLB2 pumpes inn i ROT1/2.

Hver råtnetank er utstyrt med nødoverløp som fører slam i overløp tilbake til innløpet til forsedimentering.

Hygienisering kontrolleres med analyser på salmonella og termotolerante koliforme bakterier. pH, alkalitet, og innhold av organiske syrer kontrolleres ukentlig, og forteller om den biologiske tilstanden i tankene. Coriolismålere i kontinuerlig drift, forteller om slammets tørrstoffinnhold og hvilken mengde som sirkuleres.

 

I råtnetankene finnes en termofil metanbakterie-kultur som omdanner tilgjengelig organisk stoff til brennbar metangass. Produksjonen av gass kan komme opp i 14-1500m³/døgn, og sørger for at renseanlegget er selvforsynt med energi til oppvarming av slam , og til romoppvarming. Metangassen tappes ut i toppen av tankene og transporteres i lukket rørsystem til fyrkjeler eller gasslagertank. For avbrenning av overskuddsgass er systemet utstyrt med en gassfakkel som starter og stopper automatisk avhengig av nivået i gasslagertanken. For kontroll mot gasslekkasjer i lokalene er det montert stasjonære EX-gassmålere tilknyttet sentral driftsovervåking, som vil gi varsel dersom grenseverdien overskrides. Gassanlegget innholder dessuten et system for separering av partikler og kondens. 

 

Hovedkomponenter i hygienisering /råtne/gass-anlegget:

2 stk. råtnetanker med volum 750m³ i termofil drift

2 sett tvilling slamsirkulasjonspumper.

2 stk. Omrørere.

2 stk. Varmevekslere, VVX2.1 og VVX2.2

2 stk. Coriolis mengde/tørrstoffmålere.

 

Rørgater med tilhørende pneumatisk styrte ventiler for påslipp eller utslipp av slam.

Rørgater for flere sirkulasjon og uttappings - alternativer, med tilhørende manuelt styrte ventiler.

Gassfiltersystem bestående av slamutskiller, steinfilter, keramisk filter, kondensutskillere.

Gasskondensator for tørking av råtnegass.

Diverse sikkerhetsvannlåser som slipper ut gass ved overtrykk.

2 stk. Fyrkjeler med kombibrennere, gass/olje.

1 stk. gassvifte som sørger for konstant trykk inn mot gassbrennere.

1 stk. gassmengdemåler for måling av gass inn mot gassbrennere.

1 stk. gasslagertank (gassklokke) med volum 100 m³

1 stk. gassfakkel for avbrenning av overskuddsgass.

1 stk. Sirkulasjonspumpe for kjøling av kondensator for råtnegass.

Rørgater for transport av gass til brennere, fakkel, gasslagertank.

2 stk. Sirkulasjonspumper primærkrets hetvann.

2 stk sirkulasjonspumper sekundærkrets hetvann.

Systemet er PLS-styrt og tilknyttet sentral driftsovervåking.