Mekanisk rensetrinn
Klikk her for å se bilder fra inntakshuset (åpnes i nytt vindu)

Prinsipp:
Det mekaniske rensetrinnet består av:
Inntaksrister, rundsandfang, forsedimenteringsbasseng med tilhørende bunnskraperverk, system for utpumping av bunnslam, samt fortykkeranlegg.
Det brukes ingen kjemikalier i dette rensetrinnet. Avløpsvannet samles i inntakskanalen før det passerer maskinrensede rister der de groveste partiklene filtreres ut. Ristanlegget består av 1 trapperist med lysåpning 3mm og en gitterrist med lysåpning 20 med mer. Det er primært trapperista som brukes. Ristgodset transporteres via en skrue over i en vaskemaskin der oppløselige partikler separeres fra fibrene. Godset skrues deretter inn i et pressrør der vann presses ut. Godset har etter denne behandlingen et tørrstoffinnhold på ca. 40 %. Godset blir til slutt destruert i forbrenningsanlegg. Etter ristanlegget fortsetter vannet inn i en pumpestasjon bestående av 2 skruepumper som løfter vannet ca. 2,5 meter, og over i en kanal. Neste rensesteg er sandfang. 2 rundsandfang sørger for å separere sand, stein og lignende, fra vannet. Sanden blir vasket i en spesiell vaskemaskin og deretter avvannet. Vannet renner så videre inn i 3 stk. sedimenteringsbasseng.
Kort fortalt blir vannet av med tyngre partikler i sedimenteringsbassengene. Avhengig av vannføring og oppholdstid, synker de partiklene som rekker det i løpet av oppholdstiden, til bunnen av bassengene. Et skraperverk sørger for å transportere slammet inn i samlelommer i enden av bassenget. Her blir slammet noe fortykket før det pumpes videre i slambehandlingen. En tørrstoffmåler sørger for at slammet har konstant tørrstoffinnhold, og at ikke for mye vann pumpes rundt i systemet.

Hovedkomponenter i det mekaniske rensetrinnet:
2 stk. inntaksrister med tilhørende vaskepresse med avvanningsdel.
2 stk. skruepumper.
2 stk. rundsandfang med tilhørende blåsemaskiner, mammutpumper, sandvasker/avvanner.
3 stk. forsedimenteringsbasseng med tilhørende bunnskraperverk og.
Slampumpe (nødpumpe)for utpumping av bunnslam fra slamlommene.
Online Tørrstoffmåler som styringsparameter i PLS.
Rørgater.
Manuelle og pneumatisk styrte ventiler.